Kvalitetsmål

West Coast Lighting ska i rätt tid leverera produkter som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar

Produktkvalitet

Våra produkter ska uppfylla eller överträffa våra kunders behov och förväntningar. Internt övervakar, mäter och analyserar vi kontinuerligt kvalitén på våra produkter. Vi har en ständig dialog med produkternas användare, både vid produktveckling och befintligt produktsortiment, gällande funktion och kvalité

Leveranssäkerhet

Våra produkter ska levereras i rätt tid till våra kunder.
Vi arbetar ständigt mot högre leveransprecision genom att mäta, analysera och förbättra våra leveransflöden

Service

Hög servicegrad – Vi övervakar, mäter och analyserar våra kundkontakter för att säkerställa en hög servicegrad. Dialogen med kund används i vårt förbättringsarbete inom service och produkt

Ubildning

Utbildning av personal – Kontinuerlig utbildning av vår personal säkerställer en hög kompetens inom respektive område. En hög kompetensnivå ger möjligheter att förstå och genomföra förbättringar i vårt kvalitetsarbete

Miljömål

Gällande lagstiftning och myndighetskrav utgör miniminivå i West Coast Lightings miljöarbete. Utöver dessa minimikrav utgår vi ifrån dessa mål i miljöhänseende.
Vi medvetandegör företagets anställda om att företagets verksamhet har en påverkan på miljön och att företaget har som ansvar och mål att minska denna påverkan så mycket som möjligt

Produktutveckling

Våra produkter ska uppfylla eller överträffa våra kunders behov och förväntningar. Internt övervakar, mäter och analyserar vi kontinuerligt kvalitén på våra produkter. Vi har en ständig dialog med produkternas användare, både vid produktveckling och befintligt produktsortiment, gällande funktion och kvalité.

Leveranssäkerhet

Vi har som mål med transporter att – samtliga persontransporter sker med miljöbilar. Konkret att alltid prioritera val av miljöbil som förmånsbil.
Vi har som mål med transporter att
– Varutransporterna sker med så miljövänliga alternativ som möjligt.
Konkret att öka andelen båttransporter jämfört med flygtransporter.

Energi

Vi har som mål med energi att: Använda miljövänlig uppvärmning.
– Konkret att alltid välja fjärrvärme märkt med Bra miljöval.
Vi har som mål med energi att: Använda miljövänlig belysning.
– Konkret att de lokaler som West Coast Lighting nyttjar enbart ska använda LED-belysning med effektiv ljusstyrning.
Vi har som mål med energi att: Använda miljövänlig serverhantering.
– Konkret att använda hosting med energi märkt med Bra Miljöval.

Avfall

Vi har som mål att avfall att minska mängden avfall.
– Konkret att minska användandet och återanvända så mycket wellpapp/papper/förpackningsmaterial som möjligt samt källsortera allt restavfall.

Jämställdhetspolicy

Jämställdhetspolicyn ger uttryck för West Coast Lighting AB:s syn på jämställdhetsarbete och redovisar långsiktiga mål samt konkreta åtgärder. Planen fungerar som stöd och vägledning för chefer och medarbetare i deras jämställdhetsarbete och ska vara en del av företagets arbetsmiljöarbete.

Funktionen med West Coast Lightings AB:s jämstäldhetspolicy

West Coast Lighting AB ska sträva efter att uppfattas som en attraktiv och utvecklande arbetsplats för både kvinnor och män.
En arbetsplats där det finns en jämn fördelning mellan kvinnor och män leder till att det skapas ett mera kreativt och stimulerande arbetsklimat. Inom West Coast Lighting AB är vi därför angelägna om att såväl kvinnliga som manliga synsätt och värderingar ska prägla det sätt vi arbetar på.

West Coast Lighting AB ska kännetecknas av att:

-Arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att jämställdhet i arbetslivet ska uppnås.
-Varje chef tar ansvar för att jämställdhetsarbetets intentioner genomförs inom den egna funktionen.

Målet för jämställdhetsarbetet inom west Coast Lighting AB är att:

– Arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden ska ordnas så att de lämpar sig för både kvinnor och män.
– Både kvinnor och män kan förena förvärvsarbete med föräldraskap.
– Ingen arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier pga. en anmälan om köns­diskriminering. Med sexuella trakasserier menas varje ovälkommen sexuell påstötning eller uttalande.
– Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till anställning, utbildning, befordran samt utveckling i arbetet.
– Kvinnor och män har lika lön för likvärdigt arbete.
– Verka för att ingen utsätts för könsdiskriminering, dvs. inte missgynnas pga. könstillhörighet.